کسی بايد باشد که بگويد آخر ِ هر صدا ترانه نيست؛
درد هم هست، درد ِ مطلق، مطلق ِ درد ...

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره