برای آنکه چيزی را داشته باشی که تا ديروز نداشتی، بايد کسی شوی که تا ديروز نبودی.

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره