اگه مچ کسی رو گرفتی حواست باشه که يه وقت مشتشو باز نکنی.

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره