شبم به تو محتاج نميشد و روزهای لعنتی تو را گم نمی کردند اگر آن وقت که بايد، میگفتم: نه. فرصتها مانند زندگی آدمند، وقتی به مرگ رسيدند ديگر هرگز بازنخواهندآمد.

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره