پشت ِ آخرين ديوار شهر به خواب رفته‌است، مردی که گاهی خواب می‌بيند تو را. اگر در خوابش نيايی، دوباره در خواب به خواب مي‌رود و آنقدر اينگونه تو را می‌جويد که وقتی از خواب می‌پرد، نمی‌داند از کدامين ِ خواب در جستجوی تو پريده و تا بيداری چقدر راه است. به راستی فرقی هم مگر می‌کند؟

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره