سالها زودتر از آنکه فکر کنی، می‌گذرند.
پير می‌شويم
و دوستی‌ها پيرتر
اما چرا سراغ از دوستی‌ها نمی‌گيریم
قبل از پايان سالهای عمر ِ دوستی که روزی همداستان بوده‌ايم
سالها و روزها هم مثل من ديوانه‌اند
دوستان ِ هم‌غزل را چنان فرسوده می‌کنند که تو پنداری هرگز نبوده‌اند
اگر دلت هوای دوستی را داشت که نبود، تقلا نکن
بگذار روزها و سالها او را بکشند
و بهار رويشی دوباره باشد بر زمستان افسرده
---
هميشه در يک قدمی وقت تمام می شود[...]

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره